Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

nothingpersonal
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, 
że ledwo mogę to znieść. 
— Tajemnica Brokeback Mountain
nothingpersonal
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko
nothingpersonal
Reposted fromoll oll vianoremorse noremorse

February 23 2015

0825 829a 420

cinemabun:

Buffalo ‘66 (1998) Dir. Vincent Gallo

nothingpersonal
9019 1737 420
Reposted fromCimala Cimala viakompleksdziury kompleksdziury
nothingpersonal
nie rzucać pOetów.
Reposted frommalw malw viakompleksdziury kompleksdziury
6936 7646 420

Stanislaw Ignacy Witkiewicz - Ghost, 1935

Reposted fromvesania vesania viakompleksdziury kompleksdziury
nothingpersonal
4433 fb58
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakompleksdziury kompleksdziury
2071 2f89 420
nothingpersonal
3173 5b83 420
Reposted frompalegirls palegirls
nothingpersonal
3489 6153 420


wasted 
Reposted frommisza misza viapalegirls palegirls
nothingpersonal
0052 93dc 420
Reposted frompalegirls palegirls
nothingpersonal
1033 45ea 420
Reposted frompalegirls palegirls
nothingpersonal
1308 9cc5 420
Reposted frompalegirls palegirls
nothingpersonal
9919 b7f9 420
Reposted frompalegirls palegirls
nothingpersonal
9107 f710 420
Reposted frompalegirls palegirls
nothingpersonal
7081 dc06 420
Reposted frompalegirls palegirls
nothingpersonal
Reposted fromkansei kansei viapadlina padlina
nothingpersonal
3578 9b8b 420
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viapadlina padlina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl